Friday, October 9, 2009

Tajuk: Manusia dan agama

Manusia dan agama
Bagaiamana alam ini bermula
Sains barat dan teori evolusi
Pandangan Islam terhadap penciptaan alam
Metlamat penciptaan manusia
Adam a.s. adalh manusia pertama
Unsur-unsur kejadian manusia
Perkembangan zuriat keturuan Adam a.s.
Hikmat penciptaan manuisia
Ciri-ciri keistimewaan manusia: Kesempurnaan kejadiannya, Rohani dan jasmani, Akal, Khalifah, keudahan alam tai’i
Beragama adalah sifat fitrah manusia
Adam pembawa risalah tauhid
Bagaimana agama muncul
Ciri-ciri agama budaya
Perutusan para nabi: Nabi, Rasul
Nabi dan rasul diutus kepada setiap kaum
Tujuan perutusan nabi dan Rasul
Nabi dan rasul pembawa agama samawi
Ciri-ciri agama samawi: Tauhid, Beriman kepada yang ghaib, Amar makruf nahi munkar, Menegakkan keadilan
Sekularisma dan ancamannya terhadap kehidupan beragama



------------------------

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206
011-1070-4212
04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
https://www.facebook.com/abdaziz.harjin
http://abdazizharjin.blogspot.com

Tajuk: Islam adalah agama nuniversal

Islam Agama Fitrah

Islam sebagai system kehidupan
· Akidah
· Akhlak
· Syariah
Islam agama universal
· System
· Cara hidup
· Bimbingan
· Akal terpelihara
· Nilai yang tetap
· Tiada kasta
· Fitrah
Risalah Islam untuk semua umat
Tujuan Islam diturunkan
· Pangajaran
· Khalifah
· Akhirat
· Mendidik supaya bersyukur
· Mendidik supaya ikhlas
· Mendidik budipekerti
· Menegakkan kebenaran
Rasul pembawa risalah Islam
Tujuan diutuskan rasul
Wajib beriman kepada rasul-rasul
Setiap umat diutuskan rasul
Nabi Muhammad diutuskan kepadas semua umat
Bukti kerasulan Muhammad


------------------------

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206
011-1070-4212
04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
https://www.facebook.com/abdaziz.harjin
http://abdazizharjin.blogspot.com

Tajuk: Akhlak Islam

Prinsip-Prinsip Akhlak Islam

1. Persamaan
2. Kebebasan memilih
3. Tanggung jawab
4. Sejagat
5. Syumul

Ciri-ciri Akhlak Islam
1. Kebajikan yang mutlak
2. Kebaikan yang menyeluruh
3. Kemantapan
4. Kewajipan yang dipatuhi
5. Pengawasan yang menyeluruh

Asas Penghayatan Akhlak Dalam Islam
1. Takwa
2. Rasul sebagai model

Akhlak Rasulullah
1. Keberanian / al syaja’ah
2. Pemurah / al karam
3. Amanah
4. Adil
5. Ihsan
6. Bekerja dengan tekun

Nilai Etika Dalam Agama Samawi
1. Al Tauhid
2. Menghormati ibu bapa
3. Menjauhi perzinaan
4. Jangan membunuh diri
5. Menjauhi sumpah palsu
6. Jangan mencuri
7. Tidak mengambil riba
8. Adab dalam mengambil makanan dan minuman

Akhlak dalam social
1. Adab terhadap diri sendiri
a. Taubat
b. Muraqabah – pengawasan
c. Muhasabah
d. Mujahadah
2. Adab keapda ibu bapa
3. Adab kepada anak
a. Agama
b. Doa ketika bersama
c. Azan ketika lahir
d. Namakan yang baik
e. Ajarkan sembahyang
4. Adab Keluarga muslim
a. Suami isteri
b. Hak suami terhadap isteri
c. Hak isteri terhadap suami
5. Adab terhadap tetangga
6. Adab dan hak kaum muslim
7. Adab dan hak non muslim

Panduan akhlak Islam dalam ekonomi
1. Falsafah ekonomi Islam
2. Akhlak dan kegiatan ekonomi

Panduan akhlak Islam dalam politik
1. Kedudukan pemerintah dalam Islam
2. Tugas Negara dalam Isalm
3. Akhlak dalam politik

------------------------

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206
011-1070-4212
04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
https://www.facebook.com/abdaziz.harjin
http://abdazizharjin.blogspot.com